A A A

Inleiding

De Huurders Vereniging Almere (HVA) bestaat sinds 1993 en is opgericht als Huurdersvereniging bij Wonen Voor Allen (WVA). In 2004 fuseerde WVA met het Woning Bedrijf Amsterdam tot de  Stichting Ymere. Sindsdien behartigt HVA de belangen van de huurders van Ymere in Almere. Ymere is verder gegroeid door overnames en fusies. Er zijn nu Ymere vestigingen in Amsterdam, Almere, Haarlem en Haarlemmermeer.

Om de belangen van de huurders in deze grote organisatie goed te kunnen behartigen hebben de huurdersverenigingen zich verbonden in Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). SHY is een stichting. Het bestuur van SHY bestaat uit 8 bestuurders, vanuit elke huurdersvereniging twee bestuursleden. Ook de HVA maakt deel uit van het bestuur van stichting SHY.

SHY overlegt en adviseert over het beleid van Ymere dat alle huurders aangaat, HVA overlegt en adviseert over de uitvoering en beleid van Ymere dat alleen betrekking heeft op Almere en de bewonerscommissies (in Almere) overleggen en adviseren over uitvoering en beleid met betrekking tot de complexen die zij vertegenwoordigen. Het hoogste orgaan bij HVA is de Ledenraad. De Ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van bij Ymere actieve bewonerscommissies.

In Almere maakt de HVA ook deel uit van een samenwerkingsverband van de drie in Almere actieve huurdersorganisaties met HBVA Almere (Alliantie) en HUGO (Goede Stede). Het samenwerkingsverband heet 3HO en richt zich op het volkshuisvestingsbeleid van de Gemeente Almere en de rol die de woningcorporaties daarin spelen.

Het bestuur organiseerde op 1,2 en 3 september haar beleidsdagen. Tijdens deze beleidsdagen zijn de belangrijkste speerpunten voor 2023 vastgelegd. De contacten met de achterban en het verbreden van de participatie van de (Ymere) huurders blijft aandachtspunt. Daarnaast is er veel aandacht voor de uitwisseling met de bewonerscommissies en met SHY. Ook de bijdrage aan 3HO blijft heel belangrijk.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar gericht op het verder werken naar een goed team. De bestuurders die in 2021 zijn toegetreden hebben zich verder ingewerkt. Een deel van de taken van het bestuur worden per 1 januari 2023 herschikt. Zodra er een bestuurszetel vacant komt, zal Rachel Deeterink bestuurslid worden.

Bestuursleden per 1 januari 2023

Wilma van Lijf, voorzitter

Piet Lautenbach 2e voorzitter

Henk Groot, Secretaris

Edwin Kuster, Penningmeester

Wido Scholte, algemeen bestuurslid,

Rachel Deeterink ambassadeur bewonerscommissies

Colly Bouman, algemeen bestuurslid

Jennifer Wolff, algemeen bestuurslid

Sherida Bousaid algemeen bestuurslid

Jan Epskamp, algemeen bestuurslid,?

Erwin Versteeg, beheerder website

Een constante in een vrijwilligersorganisatie is dat er mensen komen en dat er mensen weggaan. De verwachting is dat in de komende jaren de senior bestuurders zich zullen terugtrekken. Dat is naast een aderlating in kennis ook een verlies van menskracht.

Om dat voor te kunnen blijven zal het bestuur blijvend nieuwe bestuursleden en vrijwilligers werven, waardoor de organisatie op sterkte blijft. Zo ontstaat een bestuur dat zich telkens vernieuwt en daardoor krachtig verder gaat met het behartigen van de huurdersbelangen.

Naast een brede wervingsactie kan er ook contact gelegd worden met doelgroepen en organisaties waar huurders te vinden zullen zijn. Denk daarbij aan de Hogeschool Windesheim en Platform Y voor jongeren. Vrijwilligers vanuit deze organisaties kunnen op projectbasis bijdragen leveren (denk aan het doen van onderzoekjes op bepaalde thema’s).

Concrete acties

 • Inventariseren van scholingsbehoefte bij de bestuursleden en waar nodig een scholingsaanbod realiseren.
 • Ten minste een scholing voor elk nieuw bestuurslid bij voorkeur aan meerdere bestuursleden gezamenlijk.
 • Overdragen kennis senior bestuursleden.
 • Opstellen van een rooster van aftreden met daaraan gekoppeld een wervingsplan voor nieuwe bestuursleden.

Participatie leden en bewoners

Om de betrokkenheid van de actieve, erkende en niet erkende bewonerscommissies en bewoners te vergroten heeft HVA een participatieplan gemaakt. Daarin is een uitgewerkte strategie opgenomen met een tienpuntenplan en een tijdspad. Het participatieplan loopt over meerdere jaren omdat het niet mogelijk is om alles in één jaar voor elkaar te krijgen. 

In 2022 wordt nog gewerkt aan het verkrijgen van overzicht over de actieve bewonerscommissies, vergroten van de naamsbekendheid het uitsturen van een enquête. Er wordt gewerkt aan een flyer die in elk geval meegegeven kan worden aan nieuwe huurders maar ook op andere punten kan worden neergelegd voor huurders om mee te nemen (bijvoorbeeld bibliotheek, zorg en welzijnsinstellingen)

 

Concrete acties 2023

 • Bijeenkomsten in de wijken organiseren, hierbij ook bij de zusterorganisaties navraag doen over hoe zij dit aanpakken. Waar mogelijk in samenwerking met 3HO bijeenkomsten organiseren.
 • Versterken van de bewonerscommissies
 • Benaderen overige huurders.
 • Onderzoeken wat HVA kan bieden aan kwetsbare huurders en de mogelijkheden voor een huurderssteunpunt.

 

De voorgenomenacties voor 2024 zullen in het werkplan van 2024 worden meegenomen.

 

Ledenvergadering

Het bestuur wil meer communicatie met de leden. Door de ledenvergadering een vorm te geven, waarbij de leden daadwerkelijk iets kunnen meenemen, kan leiden tot een grotere opkomst. De leden moeten worden uitgedaagd om actief deel te nemen. Het gevoel: ”de HVA zijn we allemaal samen” kan dan worden verankerd bij iedereen.

De ledenvergaderingen moeten inhoudelijk interessant zijn, ruimte geven voor inbreng van de leden en een goede concurrent voor andere, sociale activiteiten.

Gedurende de Beleidsdagen is er gekozen om de ALV niet toegankelijk te maken voor niet leden, maar wel een tweede deel van de vergadering aansluitend op de ALV te organiseren. Daar kunnen ook bewonerscommissies die geen lid zijn vragen stellen en alle bewonerscommissies kunnen ervaringen uitwisselen, al dan niet gericht op een bepaald thema.

Concrete acties

 • Organiseren van ten minste één ledenvergadering nieuwe stijl, waarin een thema het belangrijkste agendapunt is.

Bewonerscommissies

Het bestuur streeft naar een beter contact met de bewonerscommissies. Een contact dat minder één richtingsverkeer is, maar waar beide partijen actief aan werken.

De ambassadeur bewonerscommissies heeft alle bewonerscommissies bezocht in 2022 en zal ook in 2023 blijven langsgaan bij bewonerscommissies.  Hierdoor komt HVA bij de commissies positief in beeld en zal het contact eenvoudiger gaan verlopen.

In 2022 wordt een overzicht opgesteld van alle bewonerscommissies. De bestaande commissies die nog geen lid van HVA zijn zullen expliciet worden uitgenodigd om lid te worden.

Concrete acties

 • Blijven bezoeken van bewonerscommissies, elke bewonerscommissie wordt minimaal eens per jaar bezocht.
 • Organiseren van tenminste één themabijeenkomst over …. In Almere

Communicatie met de leden en de huurders

HVA wil bekender worden bij de huurders van Ymere in Almere. Door de achterban te verbreden krijgt HVA meer draagvlak en dus ook een betere positie bij de overleggen. HVA wil naast de al actieve bewonerscommissies, ook graag huurders bereiken die (nog) niet bij een bewonerscommissie zijn aangesloten.

Er zullen themabijeenkomsten worden georganiseerd in de wijken voor de bewonerscommissies, maar ook voor geïnteresseerde bewoners uit die wijken. De thema’s zullen mede gebaseerd worden op de uitkomsten van de enquête uit 2022 waar gevraagd wordt wat de huurders bezighoudt.

De thema’s kunnen uiteenlopend zijn maar wel gerelateerd aan het wonen.

Er zijn verschillende knelpunten op de Almeerse woningmarkt die specifieke doelgroepen betreffen. Deze jonge stad krijgt te maken met vergrijzing. Daarnaast zijn er de jongeren die uit willen vliegen maar in Almere maar moeilijk een plaats kunnen vinden om te landen.

Concrete acties

 • Organiseren van activiteiten die open staan voor alle huurders ook niet-leden van HVA.
 • Waar mogelijk en nuttig gebruik maken van sociale media om HVA bekendheid te geven en vindbaar te maken.
 • Organiseren van themabijeenkomsten in wijken. Minimaal 1 bijeenkomst in 2023
 • Contact leggen met organisaties van doelgroepen (ouderen, jongeren enz.) om daar de mening te peilen over het woonbeleid in Almere en dat van Ymere in het bijzonder
 • Contacten leggen met studentenorganisaties en de onderwijsinstellingen in Almere

SHY

HVA is actief lid van SHY. In SHY voeren de lokale huurdersorganisaties van Ymere gezamenlijk overleg op concernniveau. Het is belangrijk om daar een goede inbreng te hebben, omdat veel beleid van Ymere op centraal wordt vastgesteld. De adviesaanvragen die daarmee samenhangen worden aan SHY voorgelegd, maar de gevolgen zijn ook voor de huurders uit Almere van belang.

Daarnaast is het belangrijk om de uitwerking van zaken die tussen Ymere en SHY zijn afgesproken op gemeenteniveau goed uit te werken. Daarom neemt HVA een aantal speerpunten van SHY over in haar eigen werkplan.

Concrete acties

De volgende speerpunten worden meegenomen in het werkplan voor 2023. HVA gaat daar zelf mee aan de slag:

 • Bij doorvoering van gewijzigd beleid checken of huurdersorganisaties vooraf zijn geïnformeerd en betrokken, dit is een permanent punt van aandacht.
 • Meer agenderend gaan opereren in het overleg met Ymere. Deze rol moet meer gestructureerd worden door een termijnagenda te gaan hanteren. Deze termijnagenda kan dan gerelateerd worden aan de agenda van SHY waardoor er een goede opvolging van de besluiten van SHY plaats gaat vinden.
 • Meer uitwisseling en betrokkenheid met de andere lokale huurdersorganisaties van Ymere. Kijken waar je van elkaar kunt leren. Structureren van contacten.
 • Nieuwe vormen van participatie en communicatie inzetten om betrokkenheid en draagvlak te versterken; hierbij denken we aan opzetten van voorbereidingsgroepen om inbreng HVA vorm te geven. Ook deelname vanuit BC’s mogelijk.

Belangrijk speerpunt om mee te nemen naar SHY en lokaal goed op te pakken:

 • Energietransitie, hoe betrek je bewoners
 • Aandacht voor het stimuleren van energiecoöperaties als alternatief voor groot warmtenet
 • Blijven bespreken tarieven warmte en energie, woonlasten blijven uitermate belangrijk.

Een aantal speerpunten van SHY nemen we mee naar 3HO

 • Het realiseren van voldoende beschikbare woningen;
 • Aandacht voor huisvesting en begeleiding bijzondere doelgroepen;
 • Huurders door voorlichting stimuleren om zich tijdig voor te bereiden om langer thuis te wonen; HVA kan een bijdrage leveren, maar is niet de trekker hiervan.
 • Aan de regelingen wooncoaches en “van groot naar beter” een goede verhuiskostenregeling verbinden en een gemeentelijk verhuiskostenfonds verbinden
 • Goede, betrouwbare en langjarige afspraken maken over de tarieven van warmte en energie; zeker in het kader van energietransitie is dit van belang. De woonlasten mogen niet stijgen door de transitie.

 

3HO

Ook het komende jaar blijft de inzet binnen 3HO onverminderd. Stedelijke afspraken moeten duidelijk zijn en meetbaar worden gemaakt. 3HO wil bij belangrijke punten als gelijkwaardig gesprekspartner erkend worden. De organisatie moet versterkt worden. Dat zit in de personele samenstelling nu en in de toekomst vooral vanuit de twee andere leden van 3HO. Dit blijft de verantwoordelijkheid van deze leden, maar een sterkte 3HO is voor HVA wel van groot belang.

Belangrijke aandachtspunten van HVA binnen 3HO zijn:

 • Tijdelijke verhuur is geen structurele oplossing voor het woningtekort. Tijdelijke verhuur kan alleen op tijdelijke locaties plaatsvinden. Als er definitief wordt gebouwd wordt niet tijdelijk verhuurd.
 • De gemeente heeft inmiddels een warmtevisie ontwikkeld. Helaas is die weinig concreet. Dat betekent dat de uitvoering van groot belang wordt. HVA heeft een lijstje met punten die vanuit de warmtevisie verwezenlijkt moeten worden om de huurders goed mee te nemen op de weg naar aardgasvrij. HVA zal deze lijst inbrengen in 3HO
 • HVA zet in de aardgasvrijdiscussie in op betere isolatie (verlagen warmtevraag) voordat een andere bron wordt gekozen.

Concrete acties

 • Verstevigen inzet bestuur binnen 3HO, vooral gelet op continuïteit;
 • Meer mening vormende discussies over 3HO onderwerpen binnen het bestuur van HVA. Zo hebben de afgevaardigden een draagvlak binnen 3HO;
 • In stand houden van een goede samenwerking tussen de drie partners;
 • Gesprekken met de HBV Dudok Wonen over de inzet in Almere.
 • Intensiveren van de meningsvormende discussie over 3HO onderwerpen en SHY onderwerpen

Helpdesk

HVA is elke werkdag telefonisch bereikbaar voor huurders en/of bewonerscommissies die er met Ymere niet uitkomen om bepaalde knelpunten op te lossen. 

HVA kan bemiddelen maar neemt de zaken niet van de commissie over en kan zelf ook geen directe oplossing realiseren.

Voor een betere bereikbaarheid is de ambitie om het kantoor naar een centralere plaats in Almere te verhuizen. Er is nog concrete locatie.

Website

HVA heeft een goede website. Deze moet ook optimaal gebruikt worden om te communiceren. Erwin Versteeg is de beheerder van de website. Ook het komend jaar zal de website een belangrijk communicatiekanaal blijven.