A A A

Huurders Vereniging Almere

Werkplan 2022

Huurders Verenging Almere

Clingendaellaan 273

1333 WK  Almere

036  –  533 87 59

 www.hva-ymere.nl

 

Inhoudsopgave

 1. 3 Inleiding

 

p.4       Organisatie

            - Bestuur

            - Ledenvergadering

            - Bewonerscommissies

            - Communicatie met leden en de huurders

 

 1. 7 SHY

 

 1. 8 3HO

 

 1. 9 Helpdesk

           

Website

 

Inleiding

Huurders Vereniging Almere (HVA) werd in 1993 opgericht om de belangen van de huurders van Woningstichting Wonen voor Allen (WVA) te behartigen. In 2004 fuseerde de woningstichting met het Woningbedrijf Amsterdam en samen gingen zij verder onder de naam Stichting Ymere, kortweg Ymere. In de daaropvolgende jaren vonden er nog tal van fusies en overnames plaats en tegenwoordig heeft Ymere regio-afdelingen in Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer, Weesp en Muiden/Muiderberg. Dat heeft ook gevolgen voor de huurdersorganisaties in die regio’s. Zij hebben in 2009 de stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) opgericht. Het bestuur van HVA maakt deel uit van de Stichtingsraad van SHY en twee bestuursleden van HVA zijn ook bestuurslid van SHY.

Kortgezegd overlegt en adviseert SHY over het beleid van Ymere dat alle huurders aangaat, HVA overlegt en adviseert over uitvoering en beleid in Ymere dat alleen betrekking heeft op Almere en bewonerscommissies (in Almere) overleggen en adviseren over uitvoering en beleid van Ymere met betrekking tot de complexen die zij vertegenwoordigen. Het hoogste orgaan van HVA is de ledenraad. De ledenraad (ALV) bestaat uit vertegenwoordigers van bij Ymere actieve bewonerscommissies.

In Almere maakt HVA ook deel uit van het samenwerkingsverband van de drie in Almere actieve huurdersorganisaties, te weten HBVA Almere (Alliantie) en HUGO (Goede Stede). Het samenwerkingsverband draagt de naam 3HO en richt zich vooral op het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Almere en rol die de woningcorporaties daarin spelen.

Het bestuur van HVA organiseerde van 19 tot en met 21 augustus haar beleidsdagen. Tijdens deze beleidsdagen kwamen de verwachtingen voor de toekomst aan bod en werd de aanzet voor dit werkplan gegeven. In 2022 zal HVA de vernieuwing van het bestuur doorzetten. We willen het contact met de achterban versterken en we willen ons sterker positioneren in het overleg met de regiomanager van Ymere en onze bijdrage blijven leveren aan SHY en 3HO.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar goed ontwikkeld. Er zijn vier nieuwe bestuursleden toegetreden. Zij hebben zich op verschillende onderdelen van het werk van HVA ingewerkt.

Als vervolg hierop werkt het bestuur in 2022 aan de professionaliteit. Er zal een inventarisatie gemaakt worden van de scholingswensen van de bestuurders en de senior bestuurders zullen hun kennis zo goed mogelijk overdragen.

Bestuursleden per 1 januari 2022

Wilma van Lijf, voorzitter

Piet Lautenbach 2e voorzitter

Henk Groot, Secretaris

Edwin Kuster, Penningmeester

Jan Epskamp, algemeen bestuurslid,

Wido Scholte, algemeen bestuurslid,

Rachel Deeterink ambassadeur bewonerscommissies

Colly Bouman, algemeen bestuurslid

Jennifer Wolff, algemeen bestuurslid

Erwin Versteeg, beheerder website

 

Sinds januari 2022 is Sherida Bousaid aspirant lid van het bestuur.

Een constante in een vrijwilligersorganisatie is dat er mensen komen en dat er mensen weggaan. De verwachting is dat in de komende jaren de senior bestuurders zich zullen terugtrekken. Dat is naast een aderlating in kennis ook een verlies van menskracht.

Om dat voor te kunnen blijven zal het bestuur inzetten op een nieuwe wervingsronde, waardoor er weer nieuwe bestuursleden kunnen toetreden. Zo ontstaat een bestuur dat zich telkens vernieuwd en daardoor krachtig verder gaat met het behartigen van de huurdersbelangen.

Naast een brede wervingsactie kan er ook contact gelegd worden met doelgroepen en organisaties waar huurders te vinden zullen zijn. Denk daarbij aan de Hogeschool Windesheimen en Platform Y voor jongeren.

Concrete acties

 • Inventariseren van scholingsbehoefte bij de bestuursleden en waar nodig een scholingsaanbod realiseren.
 • Ten minste een scholing voor elk nieuw bestuurslid bij voorkeur aan meerdere bestuursleden gezamenlijk.
 • Overdragen kennis senior bestuursleden.
 • Opstellen van een rooster van aftreden met daaraan gekoppeld ene wervingsplan voor nieuwe bestuursleden.

 

 

 

 

Ledenvergadering

Het bestuur wil meer communicatie met de leden. Door de ledenvergadering een vorm te geven, waarbij de leden daadwerkelijk iets kunnen meenemen, kan leiden tot een grotere opkomst. De leden moeten worden uitgedaagd om actief deel te nemen. Het gevoel: ”de HVA zijn we allemaal samen” kan dan worden verankerd bij iedereen. 

De ledenvergaderingen moeten inhoudelijk interessant zijn, ruimte geven voor inbreng van de leden en een goede concurrent voor de andere, sociale activiteiten.

Concrete acties

 • Organiseren van ten minste één ledenvergadering nieuwe stijl, waarin een thema het belangrijkste agendapunt is. 

Bewonerscommissies

Het bestuur streeft naar een beter contact met de bewonerscommissies. Een contact dat minder één richtingsverkeer is, maar waar beide partijen actief aan werken.

Vanuit het bestuur is een ambassadeur aangesteld die alle bewonerscommissies bezoekt, kennis maakt, vraagt wat de knelpunten zijn en assistentie aanbiedt waar gewenst en nodig. Hierdoor komt HVA bij de commissies positief in beeld en zal het contact eenvoudiger gaan verlopen.

Na de verkiezingen kan dit gecontinueerd worden. Deze bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties waarbij de locatie is aangepast aan het thema. Het thema opgroeien in Almere is meer geschikt om in een gezinswijk te bespreken. Het thema: ik zoek een eigen betaalbare plek in Almere, kan beter uitgewerkt worden op een plek waar veel jongeren wonen of willen wonen. Als het thema duurzaam wonen is kun je kiezen voor een locatie waar het belang van verduurzaming het grootst is (waar de woningen het minst geïsoleerd zijn, of juist in een eco-wijk, waar veel duurzame ideeën zijn of worden gerealiseerd. 

Concrete acties

 • Blijven bezoeken van bewonerscommissies, elke bewonerscommissie wordt minimaal eens per jaar bezocht.
 • Organiseren van tenminste één themabijeenkomst over …. In Almere

Communicatie met de leden en de huurders

HVA wil bekender worden bij de huurders van Ymere in Almere. Door de achterban te verbreden krijgt HVA meer draagvlak en dus ook een betere positie bij de overleggen. HVA wil naast de al actieve bewonerscommissies, ook graag huurders bereiken die (nog) niet bij een bewonerscommissie zijn aangesloten. Er zijn verschillende knelpunten op de Almeerse woningmarkt die specifieke doelgroepen betreffen. Deze jonge stad krijgt te maken met vergrijzing. Daarnaast zijn er de jongeren die uit willen vliegen maar in Almere maar moeilijk een plaats kunnen vinden om te landen.

 

Concrete acties

 • Contact leggen met organisaties van doelgroepen (ouderen, jongeren enz.) om daar de mening te peilen over het woonbeleid in Almere en dat van Ymere in het bijzonder
 • Contacten leggen met studentenorganisaties en de onderwijsinstellingen in Almere
 • Organiseren van activiteiten die open staan voor alle huurders ook niet-leden van HVA.
 • Waar mogelijk en nuttig gebruik maken van sociale media om HVA bekendheid te geven en vindbaar te maken.

SHY

HVA is actief lid van SHY. Op dit moment levert HVA de voorzitter. In SHY voeren de lokale huurdersorganisaties van Ymere gezamenlijk overleg op concernniveau. Het is belangrijk om daar een goede inbreng te hebben, omdat veel beleid van Ymere op centraal wordt vastgesteld. De adviezenaanvragen die daarmee samenhangen worden aan SHY voorgelegd, maar de gevolgen zijn ook voor de huurders uit Almere van belang.

Daarnaast is het belangrijk om de uitwerking van zaken die tussen Ymere en SHY zijn afgesproken op gemeenteniveau goed uit te werken. Daarom neemt HVA een aantal speerpunten van SHY over in haar eigen werkplan.

Concrete acties

De volgende speerpunten worden meegenomen in het werkplan voor 2022. HVA gaat daar zelf mee aan de slag:

 • Bij doorvoering van gewijzigd beleid checken of huurdersorganisaties vooraf zijn geïnformeerd en betrokken, dit is een permanent punt van aandacht.
 • Meer agenderend gaan opereren in het overleg met Ymere. Deze rol moet meer gestructureerd worden door een termijnagenda te gaan hanteren. Deze termijnagenda kan dan gerelateerd worden aan de agenda van SHY waardoor er een goede opvolging van de besluiten van SHY plaats gaat vinden.
 • Meer uitwisseling en betrokkenheid met de andere lokale huurdersorganisaties van Ymere. Kijken waar je van elkaar kunt leren. Structureren van contacten.
 • Nieuwe vormen van participatie en communicatie inzetten om betrokkenheid en draagvlak te versterken; hierbij denken we aan opzetten van voorbereidingsgroepen om inbreng HVA vorm te geven. Ook deelname vanuit BC’s mogelijk.

 

Een aantal speerpunten van SHY nemen we mee naar 3HO

 • Het realiseren van voldoende beschikbare woningen;
 • Aandacht voor huisvesting en begeleiding bijzondere doelgroepen;
 • Huurders door voorlichting stimuleren om zich tijdig voor te bereiden om langer thuis te wonen; HVA kan een bijdrage leveren, maar is niet de trekker hiervan.
 • Aan de regelingen wooncoaches en “van groot naar beter” een goede verhuiskostenregeling verbinden en een gemeentelijk verhuiskostenfonds verbinden
 • Goede, betrouwbare en langjarige afspraken maken over de tarieven van warmte en energie; zeker in het kader van energietransitie is dit van belang. De woonlasten mogen niet stijgen door de transitie.

3HO

Ook het komende jaar blijft de inzet binnen 3HO onverminderd. Stedelijke afspraken moeten duidelijk zijn en meetbaar worden gemaakt. 3HO wil bij belangrijke punten als gelijkwaardig gesprekspartner erkend worden. De organisatie zou versterkt moeten worden. Dat zit deels in de personele samenstelling nu en in de toekomst.

Belangrijke aandachtspunten van HVA binnen 3HO zijn:

 • Tijdelijke verhuur is geen structurele oplossing voor het woningtekort. Tijdelijke verhuur kan alleen op tijdelijke locaties plaatsvinden. Als er definitief wordt gebouwd wordt niet tijdelijk verhuurd.
 • De gemeente heeft inmiddels een warmtevisie ontwikkeld. 3HO zal bij de uitvoering worden betrokken. Helaas heeft de gemeente weinig middelen voor de uitvoering. De verwachting is dat de uitvoering niet snel ter hand zal worden genomen.
 • Het systeem toewijzing woningen (WoningNet) zal worden aangepast, dit behoeft aandacht. HVA zal een standpunt moeten bepalen. Het gemeentebestuur heeft haar voorkeur voorgelegd aan de raad.
 • Thuis in de wijk vraagt aandacht. Er zijn regels uitgewerkt maar die doen te weinig recht aan de omwonenden. HVA heeft 3HO al een voorstel voorgelegd hoe hier mee om te gaan.

Concrete acties

 • Verstevigen inzet bestuur binnen 3HO, vooral gelet op continuïteit;
 • Meer mening vormende discussies over 3HO onderwerpen binnen het bestuur van HVA. Zo hebben de afgevaardigden een draagvlak binnen 3HO;
 • In stand houden van een goede samenwerking tussen de drie partners;
 • Gesprekken met de HV Dudok over de inzet in Almere.

Helpdesk

HVA is elke telefonisch bereikbaar voor huurders en/of bewonerscommissies die er met Ymere niet uitkomen om bepaalde knelpunten op te lossen. 

HVA kan bemiddelen maar neemt  de zaken niet van de commissie over en kan zelf ook geen directe oplossing realiseren.

Voor een betere bereikbaarheid is de ambitie om het kantoor naar een centralere plaats in Almere te verhuizen. Er is nog concrete locatie.

Website

HVA heeft een goede website. Deze moet ook optimaal gebruikt worden om te communiceren. Erwin Versteeg is de beheerder van de website. Ook het komend jaar zal de website een belangrijk communicatiekanaal blijven.