A A A

Werkplan 2021

Huurders Verenging Almere
Clingendaellaan 273
1333 WK Almere
036 – 533 87 59
www.hva-ymere.nl

Activiteiten 2021

Inhoudsopgave

2 Inleiding

p.3 Organisatie

– Bestuur

– Ledenvergadering

– Bewonerscommissies

– SHY

4 – 3HO
– Helpdesk

– Website

 

5 Ambities 2021
– Werving bestuur en actieve leden

– Overleg met het regiomanagement

6 – Bijdrage aan SHY
– 3HO en de speerpunten voor 2021 en daarna

Inleiding

Huurders Vereniging Almere (HVA) werd in 1993 opgericht om de belangen van de huurders van Woningstichting Wonen voor Allen (WVA) te behartigen. In 2004 fuseerde de woningstichting met het Woningbedrijf Amsterdam en samen gingen zij verder onder de naam Stichting Ymere, kortweg Ymere. In de daaropvolgende jaren vonden er nog tal van fusies en overnames plaats en tegenwoordig heeft Ymere regio-afdelingen in Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer, Weesp en Muiden/Muiderberg. Dat heeft ook gevolgen voor de huurdersorganisaties in die regio’s. Zij hebben in 2009 de stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) opgericht. Het bestuur van HVA maakt deel uit van de Stichtingsraad van SHY en twee bestuursleden van HVA zijn ook bestuurslid van SHY.

Kortgezegd overlegt en adviseert SHY over het beleid van Ymere dat alle huurders aangaat, HVA overlegt en adviseert over uitvoering en beleid in Ymere dat alleen betrekking heeft op Almere en bewonerscommissies (in Almere) overleggen en adviseren over uitvoering en beleid van Ymere met betrekking tot de complexen die zij vertegenwoordigen. Het hoogste orgaan van HVA is de ledenraad. De ledenraad (ALV) bestaat uit vertegenwoordigers van bij Ymere actieve bewonerscommissies.

In Almere maakt HVA ook deel uit van het samenwerkingsverband van de drie in Almere actieve huurdersorganisaties, te weten HBVA Almere (Alliantie) en HUGO (Goede Stede). Het samenwerkingsverband draagt de naam 3HO en richt zich vooral op het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Almere en rol die de woningcorporaties daarin spelen.

Het bestuur van HVA organiseerde van 20 tot en met 22 augustus haar beleidsdagen. Tijdens deze beleidsdagen kwamen de verwachtingen voor de toekomst aan bod en werd de aanzet voor dit werkplan gegeven. In 2021 zal HVA zich vooral richten op de vernieuwing van het bestuur. We willen ons sterker positioneren in het overleg met de regiomanager van Ymere en onze bijdrage blijven leveren aan SHY en 3HO.

Organisatie

Bestuur

Van het bestuur van HVA vormen de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. Zowel het bestuur als het dagelijks bestuur komt maandelijks bijeen om de lopende zaken te regelen. Het bestuur overlegt 4 maal per jaar met het regiomanagement van Ymere. Het bestuur organiseert eenmaal per jaar meerdaagse beleidsdagen waar het beleid voor het volgende jaar wordt voorbereid.

HVA bestaat uit vrijwilligers; zij vinden het belangrijk om bewonerscommissies en huurders te ondersteunen bij hun vrijwillige activiteiten. De bestuursleden worden gekozen op de ledenvergadering.

Bestuursleden 1 januari 2021:

Wilma van Lijf-Roskam (voorzitter)
Piet Lautenbach (2e voorzitter)
Henk Groot (secretaris)
Edwin Kuster (penningmeester)
Jan Epskamp (algemeen bestuurslid)
Wido Scholte (algemeen bestuurslid)

Ledenvergadering

De ledenvergadering van HVA komt normaal gesproken tenminste VIER maal per jaar bijeen. In 2020 is dat door Corona niet gelukt. Als de omstandigheden dat noodzakelijk maken willen we in het voorjaar van 2021 proberen een alternatieve ledenvergadering te organiseren. Naast het vaststellen van de jaarstukken stellen we in overleg met het regiomanagement van Ymere een thema aan de orde. Hopelijk kan er eind 2021 weer een gewone vergadering worden belegd.

Bewonerscommissies

HVA kent 11 bewonerscommissies. Zij behartigen de belangen van de huurders in de complexen van Ymere. Jaarlijks ontvangen zij een bijdrage van HVA om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Als de personele bezetting het toelaat wil het bestuur van HVA in 2021 de contacten met de bewonerscommissies intensiveren. We doen dat door bewonerscommissies aan één of meer bestuursleden te koppelen. HVA organiseert ook jaarlijks een gezamenlijke activiteit met de bewonerscommissies.

SHY

Wilma van Lijf-Roskam en Wido Scholte maken deel uit van het bestuur van SHY. Wilma als voorzitter en Wido als algemeen bestuurslid. Het bestuur van SHY overlegt viermaal per jaar met de directie van Ymere en twee maal met een (afvaardiging) van de Raad van Commissarissen. Het bestuur komt twaalfmaal per jaar bijeen en organiseert elk najaar meerdaagse beleidsdagen.

Naast de vertegenwoordiging in het bestuur van SHY nemen bestuursleden van HVA deel aan gezamenlijke werkgroepen van SHY en Ymere. Hierbij moet gedacht worden aan de werkgroep beleid, werkgroep participatie, het digitaal panel en de werkgroep energietransformatie (klimaatreis). Bij elkaar is dat veel werk en het is het voornemen om bij uitbreiding van HVA meer bestuursleden en of vrijwilligers bij de activiteiten van SHY te betrekken.

3HO

Piet Lautenbach en Wido Scholte nemen deel aan het volkshuisvestingsoverleg dat de drie Almeerse huurdersorganisaties met regelmaat hebben met de gemeente en de drie woningcorporaties.

De verwachting is dat in 2021 onder titel “Thuis in de wijk” aandacht zal worden besteed aan afspraken over huisvesting en begeleiding van kwetsbare personen en huishoudens. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe huisvestingsverordening, wat gevolgen zal krijgen voor het woonruimteverdeelsysteem en Woningnet.

Helpdesk

HVA is op werkdagen van 9:00 tot 20:00 uur telefonisch bereikbaar voor het geval een huurder of bewonerscommissie er met Ymere niet uitkomt HVA treedt op als bemiddelaar tussen de huurder en Ymere. We zijn niet in staat om zelf klachten te verhelpen.

Website

HVA is trots op haar mooie website. Op dit moment wordt deze beheerd door Piet Lautenbach. Het bijhouden en actualiseren vergt behoorlijk veel inspanning. Daarom wordt op korte termijn gezocht naar een vrijwilliger die over voldoende vaardigheid en deskundigheid beschikt.

Ambities 2021

Werving bestuur en actieve leden

Het bestuur bestaat nu uit 6 leden, maar kijkend naar de leeftijd , is het verstandig om nu op zoek te gaan naar nieuwe mensen die een deel van het bestuur in de toekomst kan vervangen. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen kan de uitgebreide kennis die nu in het bestuur aanwezig is worden overgedragen aan de nieuwe lichting. In 2020 is een wervingsactie gestart en we verwachten dit in 2021 nog voort te zetten.

De nieuwe kandidaten zullen stevig worden ingewerkt en geschoold, zodat ze zo snel mogelijk volwaardig kunnen meedraaien.

De actie zal ook worden aangegrepen om vrijwilligers te werven die niet direct in bestuurs-aangelegenheden geïnteresseerd zijn, maar zich wel actief willen inzetten voor bepaalde thema’s. HVA is op korte termijn op zoek naar een beheerder voor de website.

Overleg met het regiomanagement

HVA is er voorstander van dat het regiomanagement van Ymere meer armslag krijgt om een eigen invulling te geven in het beleid in Almere. Dat geeft ons overleg meer inhoud en versterkt onze adviespositie. Op dit moment wordt erg veel beleid voorbereid en vastgesteld door het hoofdkantoor in Amsterdam. We willen het overleg in ieder geval voeren met gemandateerde medewerkers, waarmee we afspraken kunnen maken.

Bijdrage aan SHY

Zoals we hiervoor al aangaven, willen we meer menskracht kunnen inzetten bij de werkzaamheden van SHY. Dat verlicht de belasting van de huidige bestuurders, maar kan ook onze invloed op het beleid van SHY en Ymere vergroten. Veel is hierbij afhankelijk van het welslagen van de wervingsactie.

3HO en de speerpunten voor 2021 en daarna

Onze gezamenlijke inzet voor de komende jaren is in de verschillende adviezen als volgt geformuleerd: 3HO

Woningvoorraad

wil toevoeging van 3.500 sociale huurwoningen in de komende vier jaar;
wil een maximaal bouwprogramma van 24.500 woningen tot 2030, waarvan 8.500 sociaal;
stelt vraagtekens bij het toevoegen van teveel kleine appartementen;
vindt het toevoegen van 1.000 seniorenwoningen (100 per jaar) te weinig;

Woonruimteverdeling

spreekt zorg uit over de huisvesting van kwetsbare huishoudens (500-600 per jaar);
pleit voor minder loting en begrenzing toewijzing aantal urgente;
mist keuzes bij nieuwe huisvestingsverordening en spreekt zorg uit over slagingskans reguliere huurders;
spreekt zorg uit over beroepsvoorrang onderwijs en wil hier restricties aan verbinden
heeft bij internationale studenten geen problemen met direct aanbod door studentenhuisvesters; Nederlandse studenten moeten wel onder de huisvestingsverordening vallen;

Betaalbaarheid

wil dat regeling van duur naar betaalbaar op korte termijn wordt ingevoerd;
is voorstander van het twee-hurensysteem;
is voorstander van reguleren midden huur;
Energietransitie

hoopt dat voornemen om bij stadswarmte geen gebruik te maken van biomassa gestand kan worden gedaan.