A A A

versie 24 november 2009

OPRICHTING STICHTING

Heden, vierentwintig november tweeduizend negen, verschen voor mij, mr. Alexander Evert Blom, notaris te Amsterdam:
1.   de heer CORNELIS WILHELMUS VAN OOSTERHOUT, geboren te Haarlem ;
ten deze handelende als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd voorzitter van de vereniging: HUURDERS VERENIGING DE WAAKVLAM, gevestigd te Haarlem,
kantoorhoudende aan Hannie Schaftstraat 31, 2033 PB Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer: 34106523;2.   de heer JOHAN FERDINAND HIWAT, geboren te Paramaribo (rep. Suriname);
ten deze handelende als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd voorzitter van de stichting: STICHTING STEDELIJKE BEWONERSORGANISATIE VAN STICHTING YMERE, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan Nieuwezijds Voorburgwal 21, 1012 RC Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer: 41213257;3.   de heer THEODORUS HENDRICUS VERMEIJ, geboren te Alkemade
ten deze handelende als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd voorzitter van de vereniging: VERENIGING HUURDERS HAARLEMMERMEER, gevestigd te Haarlemmermeer, kantoorhoudende aan Wormerstraat 29, 2131 AX Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer: 40597551;

 

4.   de heer PIETER BERNHARD LAUTENBACH, geboren te Amsterdam ;
ten deze handelende als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd voorzitter van de vereniging: HUURDERS VERENIGING ALMERE, gevestigd te Almere, kantoorhoudende aan Clingendaellaan 273, 1333 WK Almere, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer: 40656408.

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.
1.
De stichting is genaamd: Stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere. De stichting wordt verkort aangeduid met de naam: “Stichting SHY”.
2.
De stichting is gevestigd te Amsterdam.
3.
De stichting kan ook kantoor houden in één van de andere regio’s waar verhuurster actief is.

DEFINITIES
Artikel 2.
Voor de toepassing van het bij de statuten bepaalde wordt verstaan onder: a.
“verhuurster”: Stichting Ymere, gevestigd te Amsterdam. b.
“stichting”: Stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere. c.
“regio”: het werkgebied van een regiokantoor. d.
“regiokantoor”: locatie van waaruit de verhuurster contact heeft met huurders en hun organisatie. e.
“huurdersorganisatie”: De organisatie van huurders van een regiokantoor. Deze organisaties vormen de Stichting SHY. Een lokale huurdersorganisatie kan ook de huurders van meerdere regiokantoren vertegenwoordigen.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 3.
De stichting heeft ten doel:
1.
Het in-en buiten rechte behartigen van de belangen, mede in het kader van de volkshuisvesting, van alle huurders, medehuurders en toekomstige huurders van Ymere op alle niveaus.
2.
Het verkrijgen, behouden en bewaken van eensluidende rechten en plichten voor alle georganiseerde huurders ongeacht het niveau waarop de huurdersorganisatie actief is.
3.
Het verkrijgen, behouden en bewaken van een eensluidende participatieafspraken voor de huurders van Ymere.
4.
De Stichting dient alles te doen wat met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1.
overleg te voeren met de verhuurder op basis van gelijkwaardigheid en met deze daadwerkelijk te onderhandelen, onder meer door:
a.
kennis te nemen van en te oordelen over het beleid van de verhuurder;
b.
voorstellen te doen aan de verhuurder over onderwerpen van beleid en beheer die voor de huurdersorganisaties van belang zijn;
c.
het zo mogelijk vertegenwoordigen van de huurders van Ymere in een landelijke huurdersorganisatie; d. het op verzoek vertegenwoordigen van de lokale huurdersorganisaties in overlegsituaties met de verhuurder en andere eventuele ad hoc gesprekspartners op elk niveau;
e.
het stimuleren, initiëren en steunen van elke actie die het doel tracht te verwezenlijken in materiële en immateriële zin;
f.
het gebruik maken van alle wettelijke middelen en initiatieven voor zover niet in strijd met de bepalingen van statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen van de Stichting en de huurdersorganisaties.
2.
het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de verhuurder over alle onderwerpen van beheer en beleid van Ymere.
3.
het uitoefenen van het gekwalificeerd recht tot advies aan de verhuurder.
4.
het bevorderen van een goede relatie tussen de verhuurder en haar huurders en woningzoekenden.
5.
het verstrekken van informatie aan de huurdersorganisaties.
6.
uitwisselen van ervaringen en informatie tussen de huurdersorganisaties onderling.
7.
deskundigheidsbevordering en scholing van de huurdersorganisaties.
8.
vertegenwoordiging van de huurdersorganisaties naar buiten toe met betrekking tot zaken van gemeenschappelijk belang.
9.
het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande -in de ruimste zin genomen -in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

VERMOGEN
Artikel 4.
Tot vermogen der stichting worden bestemd:
a.
bijdragen van de verhuurder;
b.
bijdragen van de huurdersorganisaties;
c.
subsidies en schenkingen; en
d. eventuele andere baten.

AANTAL EN BENOEMING BESTUURSLEDEN
Artikel 5.
1.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) personen. De lokale huurdersorganisaties van de regiokantoren Almere, Haarlem en Haarlemmermeer dragen twee bestuursleden voor, de huurdersorganisatie van de regiokantoren in de gemeente Amsterdam draagt drie bestuursleden voor.
2.
Het bestuur bepaalt het aantal leden van het bestuur.
3.
Bestuursleden worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht door de lokale huurdersorganisaties.Voorgedragen bestuursleden moeten tevens deel uitmaken van het bestuur van een lokale huurdersorganisatie.
Voor de eerste maal wordt het aantal bestuursleden ter gelegenheid van de oprichting van de stichting door de oprichters bepaald.
4.
In geval van een vacature binnen het bestuur dient binnen drie maanden de benoeming van een opvolger vanuit de regio plaats te vinden. de in functie zijnde leden vormen niettemin een rechtsgeldig bestuur, totdat het aantal leden weer ten minste vijf (5) bedraagt.
5.
De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, na het verstrijken waarvan zij te allen tijde herbenoembaar zijn. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
6.
Indien en zodra geen leden van het bestuur meer in functie zijn, zullen op verzoek van de meest gerede partij ten minste vijf (5) leden worden benoemd door de Kantonrechter te Amsterdam.

 
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING
Artikel 6.
1.
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.
indien na het verstrijken van de periode van benoeming geen herbenoeming volgt
b.
door schriftelijke opzegging door het bestuurslid;
c.
door het beëindigen van zijn bestuursfunctie bij een van de lokale huurdersorganisatie;
d.
door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid van het bestuur structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert;
e.
door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
f.
door overlijden;
g.
wanneer een bestuurslid onder curatele dan wel wanneer het vermogen van een bestuurslid onder bewind wordt gesteld;
h.
bij aanvrage tot surséance van betaling dan wel schuldsanering;
i.
door ontslag door het bestuur; of
2.
Het bestuur is bevoegd om een lid van het bestuur te schorsen in de uitoefening van zijn functie. Alvorens wordt besloten tot ontslag, wordt de geschorste bestuurder eerst door het bestuur gehoord.
Indien een schorsing niet binnen drie maanden heeft geleid tot een besluit tot ontslag, vervalt de schorsing van rechtswege.
3.
Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk na een besluit tot schorsing of ontslag de betrokkene van dat besluit schriftelijk en met redenen omkleed in kennis te stellen.BESTUURSTAAK
Artikel 7.
1.
Het bestuur is belast met de leiding van de stichting en het beheer van haar vermogen.
2.
De leden van het bestuur verdelen onderling hun functies, waaronder die van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
Ten hoogste twee van deze functies zijn in één persoon verenigbaar.
3.
Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester of hun plaatsvervangers vormen het Dagelijks Bestuur.
4.
Het bestuur is bevoegd een externe deskundigen in te schakelen.
5.
Het bestuur kan een Huishoudelijk Reglement opstellen waarin onder meer regels zijn opgenomen omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. Het bestuur legt dit Huishoudelijk Reglement vooraf ter advisering voor aan de Stichtingsraad.
6.
Het bestuur kan taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
7.
Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan de betrokkene opgedragen taak.
8.
Het bestuur is binnen de grenzen van de statuten bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking die voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
9.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
10.
Het bestuur bewaakt het rooster van aftreden van bestuursleden en verzoekt de huurdersorganisaties leden tijdig, door uiterlijk acht (8) weken voor het verstrijken van een termijn, om een voordracht c.q. herbenoeming.
11.
Aan het verrichten van een dergelijke rechtshandeling door individuele tot vertegenwoordiging van de stichting bevoegde bestuursleden, dient een besluit vooraf te gaan van het bestuur.
12.
Het ontbreken van het in het vorig lid bedoelde voorafgaande besluit kan aan en door derden worden tegengeworpen.VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8.
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur met de functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester, alsmede door drie gezamenlijk handelende leden van het bestuur..

 

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 9.
1.
Het bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar, waaronder één maal voor het vaststellen van de jaarstukken.
2.
De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n) door een daartoe aangewezen persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van tenminste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk, waaronder ook wordt verstaan een fax-of emailbericht, is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits een meerderheid van de in functie zijnde leden van het bestuur zich alsdan niet tegen besluitvorming verzet.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4.
Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
5.
Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden alsmede zij, die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten.
6.
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip der vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 
Artikel 10.
1.
Een vergadering van het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen als de vergadering op de statutair voorgeschreven wijze is bijeengeroepen en ten minste de helft plus één van het aantal stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd is, tenzij in deze statuten anders wordt bepaald.
2.
Is niet ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier weken na de vergadering waarin het desbetreffende voorstel geagendeerd was een tweede vergadering gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten omtrent dit voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde leden.
3.
Het bestuur kan evenwel ook -in en buiten vergadering -rechtsgeldig besluiten nemen, mits met de meerderheid van de stemgerechtigde bestuursleden zich met het voorstel kunnen verenigen en dit schriftelijk, per fax of per e-mail-mits dit geschiedt onder deugdelijke identificatie-kenbaar hebben gemaakt.
 
Artikel 11.
1.
In het bestuur hebben de aanwezige leden ieder een stem.
2.
Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het hierna in lid 3 van dit artikel bepaalde.
3.
Besluitvorming binnen het bestuur vindt plaats bij acclamatie en op basis van consensus, tenzij een van de bestuursleden een stemming noodzakelijk acht.
4.
leder bestuurslid stemt zonder last of ruggespraak.
5.
Bij het staken der stemmen neemt de voorzitter of zijn vervanger het besluit.
6.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
7.
Over personen wordt, tenzij de vergadering unaniem anders besluit, schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.
8.
Bestuursleden kunnen zich in een bestuursvergadering schriftelijk door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op basis van een, naar het oordeel van het bestuur voldoende, schriftelijk, per fax of per e-mail verstrekte volmacht. Een bestuurslid kan slechts één ander bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
9.
De bestuursvergaderingen staan onder leiding van de voorzitter, of, bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter, onder leiding van een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.
10.
Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door of namens de secretaris, of bij ontstentenis of afwezigheid van de secretaris, door of namens een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.
11.
De notulen worden tijdens en door de eerstkomende bestuursvergadering vastgesteld.BOEKJAAR EN FINANCIËN
Artikel 12.
1.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een inhoudelijk-en financieel jaarverslag te maken. Het financieel jaarverslag kan pas worden vastgesteld na goedkeuring door een geregistreerde accountant.
4.
Jaarlijks uiterlijk een maand voor het begin van het boekjaar stelt het bestuur een begroting op, waarin opgenomen de kosten en de dekking van de activiteiten van de stichting, en een werkplan, waarin opgenomen de inhoudelijke speerpunten en voorgenomen activiteiten.
5.
Het bestuur kan de begroting en het werkplan doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag aan het bestuur uit.
6.
Het bestuur stelt het werkplan, de begroting, inhoudelijk jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten vast.
7.
Het bestuur vraagt, bij voorkeur voor vaststelling van deze stukken, advies aan de Stichtingsraad over het werkplan, de begroting, inhoudelijk jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten.
8.
Het bestuur kan een deskundige aanwijzen voor het nazien van de jaarrekening.
9.
Goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge.
10.
De hiervoor genoemde verslagen vormen tezamen het jaarverslag van de stichting.
11.
Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand december door het bestuur de begroting voor het
nieuwe boekjaar vastgesteld. 12.
Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren.STICHTINGSRAAD, SAMENSTELLING EN TAAK
Artikel 13
1.
De Stichtingsraad bestaat uit alle bestuursleden van de lokale huurdersorganisaties.
2.
De Stichtingsraad adviseert het bestuur over:
a.
het werkplan, de begroting en het financieel jaarverslag.
b.
de inhoud van de adviezen aan en de onderwerpen van overleg met verhuurster.
c.
de voortgang van de activiteiten uit het werkplan.
d.
de statuten, het huishoudelijk reglement en ontbinding van de stichting
. Rekening houdend met de bepalingen elders in deze statuten kan over de onderwerpen onder a, b en c ook achteraf advies worden gevraagd.

 

STICHTINGSRAAD, BIJEENKOMSTEN EN BESLUITVORMING
Artikel 14
1.
De bijeenroeping van de Stichtingsraad geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n) door een daartoe aangewezen persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van tenminste veertien dagen. Indien onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan veertien dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits een meerderheid van de aanwezige leden zich niet tegen besluitvorming verzet.
2.
De vergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door het bestuur.
3.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Stichting of bij zijn aanwezigheid door een daartoe door de Stichtingsraad aan te wijzen bestuurslid.
4.
Toegang tot de vergadering hebben alle leden van de Stichtingsraad alsmede zij, die door het bestuur daartoe worden uitgenodigd.
5.
Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden en wordt een besluitenlijst opgemaakt. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
6.
Besluitvorming binnen de Stichtingsraad vindt plaats bij acclamatie en op basis van consensus, tenzij een van de aanwezigen een stemming noodzakelijk acht.
7.
Bij stemming worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid één (1) stem kan uitbrengen. Bij het staken der stemmen neemt de voorzitter of zijn vervanger het besluit.
8.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op basis van een, naar het oordeel van het bestuur voldoende, schriftelijk, per fax of per e-mail verstrekte volmacht. Een bestuurslid kan slechts één ander bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
9.
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een schriftelijke stemming wordt verlangd. 10. Stemmingen over personen moeten schriftelijk plaatsvinden.

VERGOEDINGEN
Artikel 15.
1.
De leden van het bestuur zullen nimmer honorarium, loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten.
2.
Zij hebben evenwel recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd.
REGLEMENTEN
Artikel 16.
Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken, welke reglementen geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING 
Artikel 17.
1.
De statuten der stichting kunnen worden gewijzigd en de stichting kan worden ontbonden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering van het bestuur.
2.
Het bestuur vraagt over een voorgenomen wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement vooraf advies aan de Stichtingsraad.
3.
Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering van het bestuur. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten met een meerderheid van twee/derde van de stemmen.
4.
Bij de oproeping tot de bestuursvergadering waarin een voorgenomen statutenwijziging of wijziging van het Huishoudelijk Reglement zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
5.
Een besluit tot het wijzigen der statuten treedt niet in werking dan nadat het bij notariële akte zal zijn vastgelegd.
6.
Tot het doen verlijden van de vereiste notariële akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
Artikel 18.
1. Ingeval van ontbinding der stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer (rechts)personen) tot vereffenaar(s) zijn aangewezen.
2.
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 17 van overeenkomstige toepassing.
3.
Aan een eventueel batig saldo wordt door het bestuur bestemming gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
4.
Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
5.
Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.
6.
De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot blijken.
7.
De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan van verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het handelsregister van de Kamer van Koophandel waar de stichting is ingeschreven en ten kantore van de stichting of op een ander adres in het Arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd.
8.
De vereffenaar(s) maakt (maken) de terinzagelegging bekend in een ter plaatse waar de stichting statutair is gevestigd veelgelezen nieuwsblad.
9.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder de (rechts)persoon, die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.

SLOTBEPALING
Artikel 19.
In alle gevallen waarin bij deze statuten en de eventuele reglementen niet is voorzien, beslist het bestuur.

 
TENSLOTTE
Tenslotte verklaarden de verschenen personen, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 2 en 4 van de statuten, dat het bestuur van de stichting voor de eerste maal is samengesteld als volgt:
1.
voorzitter: de heer JACOB JAN ANTOON VAN DER ROEST, geboren te Amsterdam ;
2.
vice voorzitter: de heer P.B. LAUTENBACH, voornoemd;
3.
secretaris: de heer C.W. VAN OOSTERHOUT, voornoemd;
4.
penningmeester: de heer HARM VAN DE BOER, geboren te Steenwijk;
5.
tweede secretaris: de heer J.F. HIWAT, voornoemd;
6.
tweede penningmeester: de heer BERNARDUS DE MOOR, geboren te Amsterdam ;
7.
bestuurder: de heer T.H. VERMEIJ, voornoemd;
8.
bestuurder: de heer THEODORUS JOHANNES BOSKAMP, geboren te Haarlem ; en
9.
bestuurder: mevrouw WILHELMINA ROSKAM, geboren te AmsterdamDe verschenen personen verklaarden – voor zover nodig mede namens de bij deze akte betrokken partijen – tijdig tevoren de gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarmee in te stemmen.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.
 
WAARVAN AKTE
WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen personen en het geven van een toelichting daarop, heb ik, notaris, de verschenen personen gewezen op de gevolgen die (voor partijen of één of meer hunner) uit de inhoud van deze akte voortvloeien. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij, notaris ondertekend.