A A A

Beste medehuurders van Ymere,

De vakantie zit er voor de meesten van ons op en we hopen dat u ondanks de nog steeds voortdurende coronaperikelen toch van uw vakantie heeft kunnen genieten.
Op het moment van voorbereiding van deze nieuwsbrief ziet het er helaas nog niet naar uit dat we onze ALV vergadering doorgang kunnen laten vinden. Daarom hebben we deze keer besloten om in de plaats van de ALV ons jaarlijkse uitstapje te gaan houden. De datum is alleen 2 dagen verschoven naar 25 september; houdt u daar rekening mee (zie de brief van onze secretaris)!

Wat wel doorgang heeft gevonden, zijn de beleidsdagen van onze vereniging op 19-20-21 augustus. Deze keer voor het eerst met onze nieuwe bestuursleden; de plaats was weer als vanouds in Noordwijk en het enthousiasme was enorm. Het aanbod van de onderwerpen was misschien wat groot, maar heeft voor een wereld aan nieuwe inzichten geleid en daar zijn we alleen maar blij om. Voor de oudgedienden in het bestuur is uit de reactie van onze nieuwe collega’s het inzicht ontstaan dat de huurderswereld toch wat moeilijker in elkaar zit dan dat vaak wordt gedacht.. Gelukkig zijn ze leergierig en delen wij onze kennis graag met hen.

De vergaderdagen hebben tevens een schat aan nieuwe ideeën en gedachten opgeleverd die we de komende tijd moeten zien in te passen en op te lossen. We zijn ervan overtuigd dat we dit met ons team voor elkaar krijgen en kijken dan ook vol vertrouwen naar de toekomst.


 Verhuurder mag geen administratiekosten of sleutelgeld in rekening brengen

Op 16 juli heeft de Hoge Raad bevestigd dat administratiekosten of contractkosten alleen in bijzondere omstandigheden gevraagd kunnen worden.

In de gevallen dat de door de verhuurder te leveren dienst voornamelijk het belang van de verhuurder dient of als de dienst reeds hoort tot de normale werkzaamheden van een verhuurder, zal er sprake zijn van een ‘onredelijk voordeel’. Zelfs een bedrag van enkele tientjes kan onredelijk zijn. Dit geldt ook voor corporaties.
De Hoge Raad legt in deze uitspraak uit hoe de wettelijke bepaling moet worden uitgelegd.

Extra eenmalige diensten

Eerst moet gekeken worden of de bedongen prestatie uitsluitend of voornamelijk het belang van de huurder dient. Als dat niet zo is, dan kan pas de omvang van het voordeel voor de huurder en de kosten worden afgewogen. Een verhuurder mag bij het aangaan van de huur dus alleen kosten in rekening brengen voor extra eenmalige diensten die niet onder de normale werkzaamheden van een verhuurder horen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een naamplaatje.

Achtergrond

De wet kent al jaren in art. 7:264 lid 1 BW een bepaling die het verhuurders verbiedt om kosten in rekening te brengen, als daar niet of nauwelijks een tegenprestatie vanuit de verhuurder tegenover staat. Doet de verhuurder dat toch, dan is deze bepaling nietig (niet geldig) en kan de huurder het geld terugvragen.
De achtergrond bij deze bepaling is dat een huurder voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst – zeker in de huidige overspannen woningmarkt– in een zeer zwakke positie staat. Het komt dan ook geregeld voor dat verhuurders soms honderden euro’s in rekening brengen onder de noemers ‘administratiekosten’, ‘contractkosten’ of ‘sleutelgeld’. Wat de huurder daar precies voor terugkrijgt is vaak nog maar zeer de vraag.

Bron: Bericht Aedes


3HO - Almere.

Onderstaand brief is door het bestuur van 3HO verstuurd aan het college van burgemeester en wethouders te Almere.

Aan het college van burgemeester en wethouders,
t.a.v. mevrouw F. de Jonge
Postbus 200
1300 AE Almere
Verzonden via emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Datum: …. september 2021

Betreft: reactie 3HO-Almere op afspraken ‘Thuis in de Wijk’

Geacht college,
3HO-Almere is de koepel van de drie Almeerse huurdersorganisaties in de sociale huursector (HBV De Alliantie, de huurdersorganisatie van Goede Stede en HVA Ymere). Wij vertegenwoordigen ruim 21.000 sociale huurders in Almere.
Met deze brief vragen wij uw aandacht voor de afspraken die zijn gemaakt in het kader van ‘Thuis in de Wijk’. Voorop staat dat wij mensen die intramuraal verblijven een goede (her)start in onze samenleving gunnen, onder andere door (weer) zelfstandig te gaan wonen. Het afgelopen jaar hebben wij vanuit die insteek op constructieve wijze op ambtelijk niveau overleg met de gemeente gevoerd over de concept afspraken. Dat heeft op enkele punten ook geleid tot aanpassingen. Aangezien 3HO-Almere niet vertegenwoordigd is in de werkgroep Wonen en Zorg, hebben wij pas onlangs vernomen dat het convenant inmiddels (op 8 juli) is ondertekend. Voor ons blijven er, naast enkele kleinere punten, echter twee belangrijke zaken over die we ook nu nog naar voren willen brengen:

  1. Het beslag op het vrijkomend woningaanbod in de sociale huursector als gevolg van de uitstroom uit de intramurale zorg
  2. De wijze waarom omwonenden melding kunnen doen van overlast.

Beide punten zij essentieel om voldoende draagvlak in de samenleving (in ons geval de huurders van de drie woningcorporaties) te behouden voor de uitstroom. Het eerste punt zullen wij verder in de stuurgroep prestatieafspraken en het bestuurlijk overleg met wethouder Julius Lindenbergh aan de orde stellen, op het tweede punt gaan we in deze brief in.
Als 3HO-Almere pleiten wij met klem tot het komen van één meldpunt voor het melden van eventuele overlast door omwonenden, zoals dat bijvoorbeeld ook in Amsterdam aanwezig is. In Almere is er niet zo een meldpunt, bij klachten kunnen omwonenden volgens de site veilig.almere.nl met verschillende organisaties contact opnemen: Buurtbemiddeling, gemeente, GGD, politie en de drie woningcorporaties. In de eerste plaats is dit voor veel huurders ingewikkeld omdat ze niet weten wie bij wie ze nu in welke situatie moeten zijn. In de tweede plaats leert de ervaring uit het verleden dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd en soms na enkele keren doorverwijzing weer terug zijn bij de instantie die ze als eerste hebben benaderd. In de derde plaats kan deze werkwijze er toe leiden dat de instanties elkaar de bal toespelen en uiteindelijk niemand verantwoordelijk is. Ons pleidooi is ook in het belang van degenen die vanuit een instelling in een sociale huurwoning gaan wonen. Het niet goed afhandelen van overlastproblematiek kan leiden tot vermindering van het draagvlak in buurten om uitstromers in een sociale huurwoning te huisvesten en uiteindelijk als gevolg hebben dat de corporaties hiervoor niet langer woningen beschikbaar stellen.
Wij hopen daarom dat u alsnog bereid bent tot komen tot één meldpunt.
Namens het bestuur van 3HO-Almere,
Met vriendelijke groet,

Hans Koelman, voorzitter