A A A

Onderstaand artikel uit het blad “Ymere werkt” is ons als HVA uit het hart gegrepen, Vincent Gruis is mede op initiatief van onze vereniging benoemd als commissaris bij wooncorporatie Ymere, om namens de gezamenlijke Huurdersverenigingen toezicht te houden op de raad van bestuur van Ymere. Na zijn benoeming op 1 januari 2013 in de raad van commissarissen hebben wij op 14 maart een oriënterend gesprek met hem gehad, waar allerlei zaken van belang aan de orde zijn geweest. Dit gesprek wat in een zeer open en goede sfeer is verlopen heeft ons gesterkt in onze mening dat we een goede beslissing hebben genomen tijdens het sollicitatiegesprek dat we met hem hebben gehad en dat we de juiste man op de juiste plaats hebben gekozen.

Wij wensen Vincent veel geluk en voldoening in deze nieuwe baan en hopen op een succesvolle samenwerking.

‘Er is vooral oog voor de dingen die niet goed gaan, helaas’

Vincent Gruis is hoogleraar Housing Management aan deTU Delft. Van 2007 tot 2010 was hij lid van de Commissie AedesCode.

Per 1 januari 2013 is hij benoemd als commissaris bij Ymere op voordracht van de Samenwer­kende Huurdersorganisaties.

Gruis is expert op het gebied van corporate governance, organisa­tie en voorraadbeleid van woning­corporaties en heeft ruime erva­ring met de wisselwerking tussen het toezichthouderschap en de belangenbehartiging door de huurdersorganisaties.

U was al commissaris bij twee andere woningcorporaties. Hoeveel commissari­aten kan een mens verdragen?

“Mijn commissariaten bij Havensteder in Rotterdam en De Sleutels in Leiden lie­pen begin 2013 af. Dat gaf ruimte voor iets nieuws. Ik vind de combinatie van een commissariaat met mijn hoogleraar­schap goed, omdat je dan theorie en praktijk verenigt. Toen ik de advertentie van Ymere zag, heb ik gereageerd. Er weid specifieke expertise gevraagd en de voor­dracht kwam van de huurdersorganisa- ties. Dat is een verantwoordelijkheid die ik graag neem.”

Kende u Ymere?

“Ja. Het is een ambitieuze corporatie met een zakelijk, bijna commercieel imago. Kijkje beter, dan zie je een organisatie waar mensen met bezieling werken aan maatschappelijke doelen. Er wordt veel goed werk gedaan: sociaaleconomische investeringen, de wijkaanpak. Dat kan misschien niet op hetzelfde niveau gedaan blijven worden, gezien het regeer­akkoord.”

Hoezo niet?

“Als het regeerakkoord onverkort wordt uitgevoerd, zal dat tot grote problemen leiden voor woningcorporaties. Dat is zorgelijk. Ymere zal wel overleven, maar als ik commissaris zou zijn van een cor­poratie in een krimpregio, dan zou ik mijn ontslag indienen. De randvoorwaar­den zijn te zwaar. Daar zou ik niet mede­verantwoordelijk voor willen zijn. Je kunt dan geen goed toezicht meer houden. Als gevolg van de verhuurdersheffing zullen de corporaties de huren moeten verho­gen. Huurders komen dan in grote pro­blemen. En die hebben het al moeilijk.”

Volgens econoom Johan Conijn zijn de huurverhogingen te wijten aan het gebrek aan legitimiteit van de corpora- tiesector.

“De legitimiteit van de corporaties staat nu bij de Haagse politiek inderdaad op een historisch laag dieptepunt. Maar legi­timiteit heeft voor mij vooral te maken met de vraag of gewone mensen begrij­pen watje doet. Het vreemde is: de basis van de volkshuisvesting is in Nederland heel goed. Het is alleen geen satisfier meer. het is vanzelfsprekend geworden. Er is vooral oog voor de dingen die niet goed gaan, helaas.”

U zit op voordracht van de huurdersorganisaties in de Raad. Gaat u het belang van de huurders behartigen?

‘Andere commissarissen kijken daar ook naar. Misschien doe ik dat iets specifieker. Ik verwacht scherpe discussies en hoop daar ook op.”

U hoopt erop?

“Dat maakt het interessant. Als commis­saris ben ik me scherp bewust van mijn rol. Commissarissen mogen niet op de stoel van de Raad van Bestuur gaan zit­ten, maar ze kunnen wel degelijk nee zeg­gen, of een bestuurder terugsturen als het moet. Dat moeten we durven. Ik vind dat commissarissen scherper mogen worden, en ik ben mezelf daarin ook aan het trai­nen. Commissarissen zijn er ook om een organisatie tegen zichzelf in bescherming te nemen. Ik wil die scherpte graag orga­niseren.”